Rural Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking (ReYion)

 

Gre za 19-mesečno strateško partnerstvo petih držav, ki poteka med februarjem 2017 in avgustom 2018. Projekt je osredotočen na opolnomočenje mladih na področju delovanja mladinskega sektorja na podeželju. Vodja projekta je španska organizacija Bitartean Jolasean, strateški partnerji pa so:
– Zavod Mladinska mreža MaMa(Slovenija),
– Komunikujeme o.p.s. (Češka),
– European Institute for Local Development (Grčija) in
– Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (Italija).
Projekt je financiran s programom Erasmus+– Key Action 2 – Strategic partnership for youth”.

V strateškem partnerstvu ReYion poleg Mreže MaMa sodeluje še MC Litija. Namen projekta je združitev organizacij iz različnih držav, s fokusom na razvoju mladinskih storitev na podeželju. Projekt poleg vsebinskega dela ponuja tudi aplikativen koncept. Bistvo sodelovanja je izmenjava dobrih praks v zvezi z usposabljanjem mladih na pri oblikovanju mladinskih organizacij. Transnacionalna srečanja potekajo v Španiji, na Češkem, v Sloveniji in v Italiji.

Cilj projekta je razvoj učnega gradiva in delavnic, ki mladim nudi konkretne kompetence za ustanovitev mladinskih organizacij. Teme delavnic se navezujejo na: načrtovanje in ustanavljanje mladinskih organizacij, vodenje mladinskih projektov in prostovoljstva na podeželju, računovodstvo in financiranje mladinske organizacije, spodbujanje sodelovanja mladih, mreženje in pridobivanje evropskih sredstev za mladinske projekte.

V prvi fazi projekta smo v konzorciju s partnerskimi organizacijami izvedli raziskavo o potrebah, kurikularnih kompetencah in spretnosti, ki jih mora zajemati intelektualni output projekta – priročnik. Vsak partner je lokalno opravil intervjuje z različni akterji, vključenimi v mladinski tretji sektor, s ciljem o določitvi posebnih učnih ciljev za priročnik “Reyion”. Razgovore sem opravila s šestnajstimi mladinskimi delavci, mladimi in osebami v odborih mladinskih subjektov na podeželskih območjih (Zasavje), povezane z mladim tretjim sektorjem.

Prvo transnacionalno srečanje je potekalo med 2. in 5. majem 2017 v Oionu, kjer smo se med seboj bolje spoznali, prav tako pa smo bili seznanjeni z delovanjem in programi za opolnomočenje vseh sodelujočih organizacij. Po predstavitvi organizacij, smo predstavili rezultate pridobljene v prvi fazi projekta. Ugotovitve raziskave so, da je mladinski sektor na podeželju v splošnem nezadovoljiv. Intervjuvanci so izrazili pomanjkanje države materialne podpore za izvedbo projektov / programov, hkrati pa na drugi strani pretirano “vpletenost” države in zapleteno birokracijo. Pogosto so izrazili tudi neorganiziranje, pomanjkanje strukture, razdrobljenost, pomanjkanje prepoznavnosti, umestitev in pomanjkanje finančnih sredstev za delovanje in izvajanje aktivnosti/ programov.

V lokalnem okolju je močno izražena potreba po profesionalizaciji osebja ter povečana možnostih dostopa do finančnih mehanizmov. Finančni tokovi so namreč vezani na prihodke večjih projektov in samofinanciranje manjših projektov. Intervjuvanci so izrazili pomanjkanje naslednjih kompetenc in spretnosti: komunikacijske veščine, odprtost in vključenost, ozaveščenost o potrebah mikro in makro okolja, birokratske spretnosti, spretnost pisanja projektne dokumentacije, upravljanje projektov, (samo) organizacija, kreativnost, aktivno poslušanje, finančno upravljanje, trženje in promocija, mreženje, integracija in sodelovanje. Na podlagi ugotovitev smo določili specifične učne cilje, si razdelili zadolžitve in začeli z izdelavo gradiva.

Drugo transnacionalno srečanje je potekalo v Pragi, med 17. in 20. septembrom. Vsaka od partnerskih organizacij je bila zadolžena za eno poglavje priročnika. Skupaj smo pregledovali in urejali besedila, podajali komentarje in debatirali o formatu ter distribuciji priročnika. Poleg spremljanja projekta in izboljšanja učnih vsebin, je bilo srečanje namenjeno tudi oblikovanju programa mednarodnega treninga za mladinske delavce. Namen treninga je test priročnika, spoznati principe prenosa znanja na mlade v lokalnih okoljih in se naučili izvajanja praktičnih vaj. Skozi program treninga bodo mladinski delavci pridobili znanje in veščine, ki so potrebne za uporabo učnih gradiv, ki jih projektni partnerji ustvarjamo in kako ta učna gradiva preizkusiti na lokalni ravni v sodelovanju z mladimi.

5 dnevni trening v sklopu projekta ReYion je potekal med 14 in 20. oktobrom, v MCC Celje. Gostili smo 11 mladinskih delavcev, s katerimi smo spoznavali, kako uporabiti priročnik in pridobljena znanja prenesti iz priročnika na mladino. Teoretično in praktično smo preizkusili vseh 6 učnih enot, ki smo jih razvili v prejšnjih fazah projekta. Skupaj smo predelali sklope o prostovoljstvu in vodenju skupin, ustanavljanju organizacij, finančnem vodenju, skupnosti in mreženju. Razpravljali smo, kako ustanoviti NGO in katere kompetence so najpomembnejše pri vodenju NGOjev.

V naslednjih mesecih nas čakajo priprave na delavnice, ki jih bomo vse partnerske organizacije izvajale v svojem lokalnem okolju, s ciljem zagotoviti konkretne kompetence mladih za ustanovitev mladinskih organizacij. S tem bomo tudi preverili kakovost vaj in predlagane vsebine v priročniku ter pridobili zanesljive povratne informacije neposredno od uporabnikov. Lokalne delavnice bodo tudi omogočile možne izboljšave produkta pred dokončno izdajo.

Rezultati projekta bodo primerni za mlade, ki nameravajo pridobiti kompetence pri ustvarjanju združenj ali pobud za razvoj mladinskega sektorja v različnih okoljih. Pridobljena izhodišča na delavnicah bodo vsebovala tudi pedagoške usmeritve za vse strokovnjake na področju mladine. Rezultati projekta bodo v obliki nadaljnjih priporočil brezplačno na voljo na spletni strani projekta.

Zapisala: Maja Mojškerc