Javni razpis k evidentiranju kandidatov za člane programskega sveta

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija je osrednja institucija v občini Litija za področja kulture, mladine, športa in varovanje dediščine. Deluje že osem let.

Programski svet je posvetovalno telo, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, daje direktorju in zaposlenim v zavodu pobude za programe dela in razvoja zavoda. Tako programski svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda.

Člane programskega sveta imenuje direktor zavoda, predlagajo pa jih lahko občani ali njihova združenja.

V Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija delujeta dva programska sveta:

  • za področje kulturne dejavnosti: Kulturni center in Mestni muzej Litija,
  • za področje mladinske dejavnosti: Mladinski center Litija,

Svoje predloge za kandidate, skupaj s kratko obrazložitvijo in podpisom predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo, pošljite do vključno dne: 9.4.2021 na naslov: ZKMŠ Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija s pripisom »za člana programskega sveta« ali na elektronski naslov info@zkms-litija.si. V obrazložitvi vloge pripišite ali kandidata predlagate za člana programskega sveta za kulturo ali mladino.

ZKMŠ Litija