Javni poziv k evidentiranju kandidatov za člane sveta Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija

Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija je osrednja institucija v občini Litija za področja kulture, mladine, športa in varovanje dediščine. Deluje že osem let.

Svet zavoda  je najvišji organ upravljanja zavoda. Šteje 9 članov, med njimi so trije predstavniki zainteresirane javnosti s področja delovanja zavoda. Po en predstavnik:

  1. izvajalcev kulturnih programov iz vrst kulturnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega kulturnega delavca iz občine Litija,
  2. izvajalcev športnih programov iz vrst športnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega športnika iz občine Litija,
  3. izvajalcev mladinskih programov iz vrst mladinskih društev iz občine Litija.

Svetu zavoda poteče mandat.  Zato se na vas obračamo s pozivom k evidentiranju kandidatov za nove člane Sveta javnega Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija – PREDSTAVNIKE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI. Kandidate lahko predlagajo reprezentativne zveze društev ali posamezna društva. Na podlagi prejetih predlogov, člane Sveta zavoda imenuje Občinski svet.

Svoje predloge za kandidate, skupaj s kratko obrazložitvijo in podpisom predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo, pošljite do vključno dne: 9.4.2021 priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija; s pripisom – ne odpiraj, KMVI – predlog za člana sveta zavoda ZKMŠ Litija.

 

ZKMŠ Litija